دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1392 
4. نقش قانون گرایی در پیشگیری از جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه

صفحه 69-90

احمد شه باز؛ سید محمود موسوی؛ مهدی رجبی؛ علی نوروز دامغانی