تاثیر عوامل جمعیت‌شناختی رانندگان بر درک علائم راهنمایی و رانندگی و نوع رفتار رانندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

2 استادیار گروه عمران، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از شایع­ترین دلایل تصادفات جاده­ای عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی و رفتار پرخطر رانندگان است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل جمعیت­شناختی را بر میزان درک علائم راهنمایی و رانندگی و نحوه رفتار رانندگان است. داده­های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه­ بین نمونه­ای از رانندگان شهر سمنان جمع­آوری و با نرم­افزار SPSS تحلیل شدند و نتایج نشان داد تاثیر جنسیت، وضعیت تاهل، تصادف داشتن و نوع خسارت، سن راننده، وضعیت شغلی، میزان تحصیلات، تجربه رانندگی بر درک علائم راهنمایی و رانندگی تاثیر معناداری دارد. درحالیکه تاثیر میزان درآمد و تعداد تخلفات بر درک علائم ترافیکی معنادار نبود. نتایج بررسی تاثیر عوامل جمعیت­شناختی و میزان درک از علائم راهنمایی و رانندگی بر نوع رفتار رانندگان نشان داد متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات، سالهای تجربه رانندگی معنادار نبوده و تعداد تخلفات، میزان درک علائم رانندگی، وضعیت شغلی، وضعیت تاهل و میزان درآمد بر نوع رفتار (پرخطر/کم­خطر) رانندگان تاثیرگذار است.
 

کلیدواژه‌ها