شناسایی و اعتبارسنجی مؤلفه‌های امنیت اقتصادی تأثیرگذار در جهش تولید: رویکردی آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه امور مالی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پژوهش حاضر بمنظور شناسایی مؤلفه‌های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید و اعتبارسنجی آن مبتنی بر روش‌شناسی آمیخته با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری برای مرحله کیفی شامل اساتید دانشگاهی، مدیران خبره شرکت‌های شهرک صنعتی سمنان و مسئولین ارگانهای مرتبط می‌باشند. برای مرحله کمی، در برگیرنده کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های یاد شده بوده‌ است. نمونه آماری بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 17 نفر و در بخش کمی به روش طبقه‌ای تصادفی به تعداد 335 نفر انتخاب گشت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و در مرحله دوم پرسشنامه 67 سوالی می‌باشد که روایی آن به روش محتوایی و پایایی پرسشنامه‌‌ به روش آلفای کرونباخ (847/0) تأیید گشت. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده‌های کمی به روش تحلیل عامل تأئیدی در نرم افزار Amos 26 انجام شده است. نتایج بخش کیفی نشان داد که مؤلفه‌های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید شامل سه حوزه رفتاری (محتوایی)، ساختاری و زمینه‌ای (محیطی) بوده‌اند که هرکدام نیز دارای زیر عواملی بوده‌اند. همچنین نتایج بخش تحلیل عامل تأئیدی حاکی از آن است که مدل اندازه‌گیری هر یک از سه مؤلفه یاد شده از برازش بالایی برخوردار بوده‌اند. در بین مؤلفه‌های رفتاری امنیت اقتصادی، شاخص "فرهنگ مقاوتی تولید" با بار عاملی 982/0، در بین مؤلفه‌های ساختاری امنیت افتصادی، "نظام‌ها و نهادهای بسترساز تولید" با بار عاملی 980/0، و در بین مؤلفه‌های محیطی امنیت اقتصادی، "تهدیدات پیرامونی" با بار عاملی 970/0 بیشترین حمایت را از مؤلفه خود داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها