مسؤلیّت کیفری اطفال در گذر تاریخ

نوع مقاله : مقالات گرداوری

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی

2 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

در تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیّت کیفری برخوردار بوده‌اند. قانون‌نامه‌های نوشته شده، مواد خاصّی برای عدم مسؤلیّت صغار ندارند؛ امّا شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان تا رسیدن به سنّی خاص، از مسؤلیّت کیفری برخوردار نبودند یا این‌که از مسؤلیّت تقلیل یافته برخوردار بوده‌اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیّت کیفری صغار به‌طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیّت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.ر تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیّت کیفری برخوردار بوده‌اند. قانون‌نامه‌های نوشته شده، مواد خاصّی برای عدم مسؤلیّت صغار ندارند؛ امّا شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان تا رسیدن به سنّی خاص، از مسؤلیّت کیفری برخوردار نبودند یا این‌که از مسؤلیّت تقلیل یافته برخوردار بوده‌اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیّت کیفری صغار به‌طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیّت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها