رابطه ویژگی‌های شخصیتی با تخلفات رانندگی در بین رانندگان شهرستان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور نیروی انتظامی شهرستان مهدیشهر

2 رئیس اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی استان سمنان

چکیده

پژوهش حاضر به رابطه ویژگی‌های شخصیتی با تخلفات رانندگی در بین رانندگان شهرستان سمنان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل رانندگان بین دامنه سنی 20-50 می‌باشد حجم نمونه آماری این پژوهش شامل 100 نفر بوده و نمونه مربوط به رانندگان بین دامنه سنی 20-50 ساله به صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه شخصیت نئو و رفتار رانندگی منچستر تکمیل گردید و داده‌های گردآوری شده به وسیله آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ویژگی‌های شخصیتی با تخلفات رانندگی در شهرستان سمنان (p <0/0001) است. از این رو می‌توان نتیجه‌گیری نمود افرادی که به رانندگی اقدام می‌کنند همواره نیازمند آگاهی از وضعیت روانی خویش هستند.نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ویژگی‌های شخصیتی با تخلفات رانندگی در شهرستان سمنان (p <0/0001) است. از این رو می‌توان نتیجه‌گیری نمود افرادی که به رانندگی اقدام می‌کنند همواره نیازمند آگاهی از وضعیت روانی خویش هستند.

کلیدواژه‌ها