بررسی جامعه شناختی اَشکال مختلف تعارض والدین و فرزندان و علل بُروز آن در خانواده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی

2 دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده

یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه‌ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه‌ی سلوک والدین با آن‌ها در مراحل اوّلیّه‌‌ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیّت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می‌توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حدّاقل رساندن این آسیب در میان خانواده‌ها و حتّی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری‌های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می‌گردد، حرکت نمود.
یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه‌ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه‌ی سلوک والدین با آن‌ها در مراحل اوّلیّه‌‌ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیّت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می‌توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حدّاقل رساندن این آسیب در میان خانواده‌ها و حتّی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری‌های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می‌گردد، حرکت نمود.

کلیدواژه‌ها