رابطه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت عمومی با نظام ارزش‌ها در مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد و مسئول اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی استان سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت عمومی با نظام ارزش‌ها در مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی سمنان است. این پژوهش یک طرح توصیفی از نوع همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه بود.200 نفر از مراجع کنندگان دارای مشکلات خانوادگی به مرکز مشاوره آرامش درفاصله زمانی بهمن 1393 الی اردیبهشت 1394 بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها، شامل پرسشنامه‌ی جمعیت شناختی و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، سلامت عمومی و نظام ارزش‌ها بود. تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره برای تعیین تفاوت‌های آماری و از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام برای بررسی میزان پیش بینی استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که رابطه‌ی بین ارزش نظری و برون‌گرایی و باز بودن به تجربه رابطه منفی معنی‌دار و رابطه‌ی بین ارزش هنری با روان نژندی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری و وجدان‌گرایی و همچنین رابطه‌ی بین ارزش مذهبی با توافق پذیری و وجدان گرایی معنادار می‌باشد. و رابطه بین ارزش نظری با علائم جسمانی و هم چنین رابطه بین ارزش هنری با علائم جسمانی، اضطراب و خواب و افسردگی معنی‌دار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها