بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و مصرف رسانه بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی ( مورد مطالعه : استان سمنان سال 1397 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه شناسی

چکیده

چکیده:
یکی از آسیب‌های موجود در خانواده‌ها پدیده‌ای تحت عنوان روابط " فرا زناشویی" یا "خیانت" است. عوامل زیادی در شکل‌گیری گرایش به خیانت زناشویی می‌تواند مؤثر باشد. مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده‌های شهرستان‌ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد.
جامعه آماری این تحقیق شامل افراد متأهل ساکن در استان سمنان و تعداد نمونه برایر با 401 نفر می‌باشد. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین گرایش به خیانت زناشویی و سرمایه اجتماعی موجود در خانواده رابطه قوی و معکوسی وجود دارد. همچنین بین گرایش زوجین به خیانت زناشویی و مصرف اینترنت و ماهواره آنها رابطه مثبت و در حد متوسط و بین گرایش به خیانت زناشویی و تماشای تلویزیون داخلی توسط آنها رابطه ضعیف و معکوسی وجود دارد.مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده‌های شهرستان‌ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها