مطالعه و بررسی دیدگاه اخلاقی "فقط بحران" در مدیریت پلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

تاکید آموزه‌های اسلامی و نیز رویکردهای جدید مدیریتی موجب توجه بیش از پیش پلیس به مبحث اخلاق پلیسی شده است. در این میان یکی از چالش‌برانگیزترین حوزه‌های ماموریتی در خصوص اخلاق‌مداری پلیس، مبحث مدیریت و کنترل ازدحامات اعتراض‌آمیز است. برخی بر این اعتقاد هستند که ماهیت چنین ماموریت‌هایی به نحوی است که نمی‌تواند اخلاق‌مداری را مورد توجه قرار دهد لاکن اخلاق‌مدارن با طرح دیدگاه "فقط بحران" بدنبال راهکاری برای توجه اخلاق در چنین موقعیت‌هایی هستند. به همین دلیل در این مقاله با هدف کاربردی و به شیوة اسنادی نظرات مرتبط با این دیدگاه با ملاحظات مربوط به نگرش اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. طرفداران دیدگاه "فقط بحران" به اصل ضرورت و اضطرار به عنوان مقدمات اشاره کرده و ملاحظاتی چون تناسب و کارایی را به عنوان مولفه‌های اخلاق‌مداری مورد توجه قرار می‌دهند. مفهوم ارزش اخلاقی در این دیدگاه مبتنی بر مفهوم ارزش خنثی (نه خوب و نه بد) است و در نهایت در حیطه عمل با ترکیب نگرش نتیجه‌گرایی و وسیله‌گرایی بدنبال اجرای ماموریت حفظ نظم در ازدحامات اعتراض‌آمیز با رویکرد و نگاه اخلاقی هستند.

کلیدواژه‌ها