توسعه یک مدل نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در راستای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی:اداره تعمیر ونگهداری معاونت آماد وپش ف.ا.ا.سمنان)

همکاران

چکیده

به کارگیری یک سیستم نگهداری وتعمیرات خاص متناسب با سازمان می‌تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه وتعمیرات ایفا کند. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه‌ها نبوده، در سرعت ارائه خدمات درکل زنجیره تأمین، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و مواردی از این دست هم تأثیرات خاص خود را خواهد داشت.‌اهمیت‌نگهداری ‌و ‌تعمیرات ‌در ارتقای ‌ایمنی ‌و ‌قابلیت ‌اطمینان ‌سیستم ها ،‌دارای‌پتانسیل‌ بالایی ‌در‌ حذف‌ اتلاف‌ زمان‌ می باشد‌ که ‌با‌ تشخیص ‌به موقع ‌عیب ‌و ‌اصلاح ‌آن ‌از‌ وارد‌ شدن‌ صدمات‌ و‌ آسیب های‌ جدی‌ به‌ سازمان ‌جلوگیری می‌کند‌. اقتصاد‌ مقاومتی ‌مبحثی ‌در اقتصاد ‌است‌ که‌ براساس‌ آن‌ می توان ‌دید‌ چگونه ‌اقتصاد ‌قادر‌ است ‌در‌ مقابل‌ ضربه‌های‌ مختلف‌ مقاومت‌ کند ‌و‌ در ‌عین ‌حال ‌از ‌این‌ ضربه‌ها‌ آسیب ‌نبیند‌. امروزه ‌نگهداری ‌و ‌تعمیرات‌ از‌پایه های‌ اساسی‌ هر‌ صنعتی ‌می باشد و‌ جامع ترین ‌سیستم ‌نگهداری‌ و ‌تعمیرات، ‌نت‌بهره ور‌فراگیر ‌معرفی‌شده‌ که‌ با‌ تکیه ‌بر ‌مشارکت‌ کلیه‌ کارکنان ‌در‌ امور نگهداری‌ و‌ تعمیرات، ‌سعی ‌در‌کاهش ‌هزینه ها‌ ،آماده بکاری 100درصدی ‌و افزایش ‌بهره وری ‌از ‌طریق ‌به ‌صفر ‌رساندن ‌اتفاقات ‌و‌ ضایعات ‌محصولات‌ دارد‌. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ‌به جمع آوری ‌نظرات‌ پاسخ دهندگان‌ در‌ معاونت آماد وپشتیبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با‌ استفاده ‌از ‌برنامه ‌‌SPSS و ‌‌LISREL تحلیل‌ شده‌ و‌ ارتباط‌ مستقیمی‌ بین ‌اقتصاد‌ مقاومتی ‌و‌ نت‌ بهره ور ‌فراگیر ‌‌‌بدست ‌آمده‌ است

کلیدواژه‌ها