درآمدی بر جایگاه پلیس پیرامون مقوله امنیت، ذیل حقوق شهروندی

همکاران

چکیده

امروزه پلیس به طور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی در جامعه است. در واقع پلیس سازمانی دولتی است که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون به ویژه حقوق کیفری می باشد. امنیت نیز از جمله حقوق طبیعی و مقدم انسان و اساس برخورداری از دیگر حقوق و آزادی‌های اساسی انسان است. مفهوم امنیت به عنوان شرط بنیادین حیات انسانی در همه‌ جای دنیا و اکثر اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها قابل درک بوده و همواره مورد تأکید قرار گرفته است و تأثیرات اساسی در زندگی بشر دارد. از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نامعقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند. از این رو پلیس ضمن دانستن اصولی وظایف و اهداف نیروهای پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند اجازه استفاده از سلاح گرم تحت شرایط قانونی، استفاده از شکنجه، اجازه سلب آزادی و... است. بنابراین پلیس باید حدود و اختیارات خود را در استفاده از این ابزارهای قانونی در حفظ نظم بداند، زیرا ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و مأموریت ذاتی اوست، باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود. در نتیجه اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها