شناخت وظایف و اختیارات ضابطین

همکاران

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اسفند ماه تصویب و در خود قانون پیش بینی شده بود که شش ماه برای ایجاد بستر های لازم،با تأخیر اجرا گردد . با توجه با موارد موجود در خود قانون و ایجاد لوازم اجرای آن مجدداً با تصویب مجلس شورای اسلامی شش ماه دیگر فرجه برای اجرای قانون اتخاذ گردید . النهایه با همت همه دست اندکاران به ویژه اهتمام ویژه قوه قضاییه قانون مورد بحث در تیرماه سال 1394 بر اساس مهلت های تهیه شده اجرایی گردید.
قانون مذکور از لحاظ کمیت و محتوا دارای تغییرات و نوآورهای بسیار متنوعی نسبت به دیگر قوانین مصوب در تعیین آیین رسیدگی شکلی به امور کیفری می باشد.در این قانون  اصول دادرسی قدیم و نوین ،تکالیف مقامات تحقیق و تعقیب به تفکیک ،تشکیل محاکم جدید و..مورد دقت قرار گرفته است .یکی از این تغییرات ،مربوط به امور ضابطین است .
به هر حال با عنایت به تغییرات و تدوین موارد جدید مربوط به ضابطین قضایی،  ،تکلیف نو، اختیارات  تعیین شده برای آنها و به خصوص ضمانت اجرای کیفری مقرر شده برای نقض دستورات قانون ،بسیار مفید خواهد بود که ،این بازوان دستگاه قضایی و بر قرار کنندگان نظم اجتماعی ،تضمین کنندگان امنیت با این موارد قانونی به خوبی آشنا گردند. این آشنایی و اطلاع  از قانون باعث خواهد شد تا نظرات مدوّنین به درستی تأمین شود وانشا الله مجموعه پیش روبتواند گام مثبتی باشد

کلیدواژه‌ها