رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: منطقه 2 شهر سمنان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

شهرنشینی شتابان در کشورهای درحال‌توسعه ، پیامدهای منفی زیادی ازجمله : افزایش فقر در شهرها ، آلودگی محیط‌زیست نظیر آلودگی هوا ، آلودگی آب ، افزایش مواد زائد شهری و صنعتی ، کمبود خدمات شهری ، گسترش حاشیه‌نشینی و ... دارد .آنچه در سال‌های اخیر در میان محافل علمی و نهادهای رسمی جهت نیل به امر پایداری مطرح گشته ، موضوع آن در قالب توسعه پایدار ، توسعه شهری پایدار و نهایتاً شهر پایدار است؛ بدین منظور مجامع بین‌المللی فراوانی مقوله پایداری در شهرها به‌ویژه پایداری اجتماعی را موردبحث و بررسی قرار داده و با تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی سعی به اجرایی کردن آن دارند. هدف این پژوهش رتبه‌بندی نواحی 5گا نه منطقه 7شهر تهران از منظر شاخص‌های پایداری اجتماعی می‌باشد. این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای می‌باشد. جامعه آماری جمعیت منطقه 7شهر تهران است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380نفری به دست آمد.برای تحلیل داده‌ها از آزمون میانگین در نرم‌افزار spss و روش‌های آنتروپی شانون و ویکور در نرم‌افزار EXCEL استفاده گردید.نتایج نشان می‌دهد در بین نواحی 5گانه منطقه 7شهر تهران، ناحیه 2بالاترین امتیاز را کسب کرده است و بعد از آن نواحی 4، 1، 3و 5 قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها