لزوم بکارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی-مالی، دانشگاه سمنان، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

با
توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل، نبود رویکرد مشـخص راهبـردی در مورد پدافند غیرعامل
در ترکیب با مؤلفـه هـای دینـی و معنـوی و الگـوی دفـاعی و امنیتی سبب بروز ابهام
هایی در فهم اصول پایه ای دفاع غیرعامل شده و اتلاف منـابع را به همراه خواهد
داشت. نتایج و تجربیات حاصل از جنگ های اخیـر در منطقـه و سایر نقاط جهان نشان
داده اسـت کـه عـدم توجـه بـه پدافنـد غیرعامـل، تلفـات و ضایعات جبران ناپذیری را
بر جای خواهد گذاشت. اینکه چه رویکـرد و یـا راهبـرد اساسی در این زمینه وجود
دارد، چالش عینی برای صـاحبنظران عرصـه دفـاع غیـر عامل است. در این راستا تمهیدات
طراحانه در معماری ساختمان های عمومی به ویژه مناطق استراتژیک برای حفظ پایداری و
حیات و تداوم فعالیت های خود در شرایط بحران ملزم به رعایت معیارهایی خاص می
باشند. هدف این مقاله تعیین رویکرد مناسب در خصوص بکارگیری پدافند غیر عامل در
مناطق استراتژیک شهری است؛ این پژوهش با روش تحلیلی ترویجی - توصیفی و مطالعات
مکتوب، کتابخانه ای، اینترنت و جمع آوری اطلاعات و به دنبال آن بررسی های میدانی
به کمک روش های ساده سازی اطلاعات ارائه شده در پـی الزام بکارگیری پدافند غیر
عامل در مناطق استراتژیک شهری می باشد.

کلیدواژه‌ها