شناسایی و تحلیل کانون‌های جرم‌خیز شهری مطالعه موردی (سرقت مغازه در شهر سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

با گذشت زمان جرمشناسان متوجه شدند که مکانهای خاصی بر میزان وقوع جرم تأثیرگذار میباشند. به نحوی که با گسترش شهرها، در محدوده آن‌ها کانونهایی شکل میگیرند که جرایم بیشتری نسبت به محدودههای دیگر در آن‌ها روی میدهد. پژوهش حاضر که با موضوع شناسایی و تحلیل کانونهای جرم سرقت مغازه در محدوده جغرافیایی شهر سمنان صورت گرفته است از سامانه اطلاعات جغرافیایی و همچنین نرمافزار SPSS به منظور تحلیلهای فضایی ـ مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم ارتکابی سرقت مغازه از تاریخ 1/1/1394 تا 29/12/1394 در محدوده قانونی شهر سمنان به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی و دادهها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانهای و میدانی تهیه شده است. نتیجه پژوهش نشان داد مهمترین کانونهای سرقت مغازه در محدوده چهارراه مازندران تا میدان امام واقع شده است که جزء محدوده کاملاً تجاری شهر سمنان محسوب میشوند، شکل گرفته است. از نظر زمانی نیز خرداد ماه بالاترین میزان وقوع را در بین سایر ماه‌ها داراست. همچنین از نظر توزیع در طی ایام هفته و ساعات شبانه روز، روزهای ابتدائی هفته و همچنین ساعات اولیه روز بالاترین میزان و اواخر هفته و ساعات شب که مغازه‌ها تعطیل می‌باشند کمترین میزان گزارش سرقت انجام شده است.

کلیدواژه‌ها