رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی با اختلال کارکرد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر، دانشگاه سمنان

2 دکتری روانشناسی ، دانشگاه سمنان، گروه روانشناسی، سمنان، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

هدف از
پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه
های روانشناختی با اختلال کارکرد اجتماعی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری
شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم در شهر شیراز در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه
آماری 200 نفر از این افراد بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای
انتخاب و به پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین،
سرمایه های روانشناختی و عملکرد اجتماعی و انظباطی پاسخ دادند. نتایج ضریب رگرسیون
چندگانه به شیوه ی همزمان نشان داد که مؤلفه ای حمایت اجتماعی یعنی حمایت خانواده
و حمایت دوستان به صورت منفی و معنادار قادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی
می‌باشد. همچنین مؤلفه های سرمایه های روانشناختی یعنی امیدواری، تاب آوری، خوش بینی
و خودکارآمدی به طور منفی قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می‌باشد. و در
بررسی ارتباط تعارض والدین و نوجوانان نتایج نشان داد که تعارض با مادر و تعارض با
پدر به طور مثبت قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می‌باشد. سرانجام اینکه
بین حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی و
اختلال در کارد اجتماعی رابطه خطی معنی‌دار وجود دارد و سرمایه های روانشناختی،
حمایت اجتماعی به طور منفی و معنادار و تعارض نوجوانان با والدین به طور مثبت و
معنادارقادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها