تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی و ورود مهاجران بر سرمایه اجتماعی شهروندان

نویسندگان

کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهاجرت بر سرمایه اجتماعی شهروندان سمنانی با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه در نظر دارد به تأثیر ورود مهاجران بر سرمایه اجتماعی بپردازد. ضمن اینکه این روند براساس سال‌های اقامت شهروندان نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. با توجه به پژوهش‌های پیشین و بحث‌وجدل‌هایی که پیرامون تأثیر مهاجران بر مناطق مهاجرپذیر وجود داشته، این متغیر به‌عنوان متغیر تأثیرگذار بر روند حرکت اجتماع و تعیین شاخصهای اجتماعی جوامع انتخاب شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهرسمنانمی‌باشد که تعداد 150 نفر از آنها به‌صورتنمونه‌گیری خوشهای چندمرحله‌ای برای تکمیل پرسشنامهها انتخاب شدهاند. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از آزمونهای پارامتری و ناپارامتری مختلف حاکی از رابطه مستقیم بین مهاجرت و سرمایه اجتماعی است. همچنین مشخص شد سال‌های اقامت شهروندان نیز با متغیر سرمایه اجتماعی رابطه‌ای مستقیم و قوی دارد و هرچه افراد بیشتر در شهر میزبان سکونت داشته باشند، سرمایه اجتماعی بالاتری بهدست خواهند آورد. در پایان نیز پیشنهاد‌هایی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان به‌ویژه مهاجران ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها