عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به استفاده از ماهواره مطالعه موردی شهرستان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس علوم تربیتی گرایش راهنمایی و مشاوره

چکیده

عصر حاضر را عصر ارتباطات نامیده اند. توسعه ارتباطات با سرعتی شگرف و بی اعتنا به مرزهای سنتی مجموعه نوین از چالش‌ها و فرصت‌ها را فرا روی جوامع قرار داده و جنبه‌های گوناگون حیات بشری را متاثر ساخته‌است‌. فارغ از تمامی آثار این پدیده ، آنچه اهمیت ویژه می‌یابد انفعال و بی‌اختیاری جوامع در رد یا قبول امواج بی‌امان رسانه‌ای است و بی‌اختیار فرهنگ جوامع دست خـوش تـعرض و تجاوز قـرار می‌گیرد. یکی از این رسانه‌ها ماهواره است. این وسیله در گسترش پیچیدگی‌های متقابل فرهنگی در آنچه به دهکده جهانی موسوم گشته ایفای نقش موثری دارد و در نهایت با توجه به آثار سوء استفاده از ماهواره در جامعه سوال اصلی ما در این پژوهش این است که چه عواملی در استفاده و یا عدم استفاده از ماهواره موثر است؟ محقق در این پژوهش که با روش پیمایشی انجام شد در مصاحبه با 100 تن از دانشجویان و در ادامه تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری به این نتیجه رسید که متغیرهای تحصیلات، سطح فرهنگی و اقتصادی خانواده و دانشجو و همچنین گروه‌های دوستان با متغیر وابسته (استفاده از ماهواره) رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها