تبیین جامعه شناختی تاثیر نشاط اجتماعی بر احساس امنیت مطالعه موردی شهرستان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان(

چکیده

در این پژوهش، نقش میزان نشاط اجتماعی(رضایت از زندگی, امید به آینده، احساس عزت نفس و پرهیز از انزوای اجتماعی) بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان سمنان موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق کمی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18سال ساکن در شهرستان سمنان می‌باشد. حجم نمونه این تحقیق تعداد 150 نفر برآورد و از رایانه و نرم‌افزارهایSPSS برای آزمون فرضیه‌ها استفاده‌ شده است. یافته‌های پژوهش رابطه معناداری را بین میزان نشاط اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی نشان می دهد. بدین‌صورت که بین نشاط اجتماعی واحساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم(مثبت) و معناداری وجود دارد و با افزایش میزان نشاط اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان هم افزایش پیدا می‌کند

کلیدواژه‌ها