عدالت کیفری فردی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری و دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

عدالت کیفری فردی شده، به معنای توجه به ویژگیها و خصایص مجرمان، به منظور متناسب کردن واکنشهای اجتماعی با آنان میباشد. این اندیشه که محصول تحول مفهوم عدالت از یک سو، و ورود علوم اثباتی به حقوق کیفری از سوی دیگر میباشد، از اوایل قرن بیستم نظامهای حقوقی بسیاری از کشورها را متحول نمود. اعمال واکنشهای اجتماعی که تا قبل از این، بر محور جرمِ ارتکابی اعمال میشد، زین پس با توجه به شخصیت و وضعیت متهمان و مجرمان در راستای اصل فردی کردن و با هدف اصلاح و درمان تحمیل میشود. در این نوشتار، پس از بررسی مبانی ظهور عدالت کیفری فردی شده، بازتاب اصل فردی کردن را با مطالعه برخی از قوانین کیفری، در نظام حقوقی کشورمان نشان خواهیم داد و در پایان به چالشهایی که این نوع عدالت کیفری با آن روبهرو است، خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها