بررسی رویکردهای انتظامی و اجتماعی پلیس در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

در جوامع انسانی همواره کشمکش و در گیری، نزاع بر سر تصاحب منافع حداکثری، انتقام جویی و تعرض به حقوق یکدیگرامری شایع بوده است. در عصر حاضر نیز جرایم نوظهوری همچون جرایم مافیایی و سازمان یافته، جرایم امنیتی، اقتصادی و موادمخدر و حتی برخی از جرایم خرد نظیر سرقت احساس امنیت را مختل می‌سازد که اقدام جدی جهت مبارزه با آن‌ها را ضروری و روشن ساخته است. سازمان‌های تامین کننده امنیت به منظور پیشگیری از جرایم روش‌های متعدد و متفاوتی را بکار می‌گیرند که در قالب پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی دسته بندی می‌شود. محقق در این پژوهش که با روش کتابخانه‌ای همراه با توصیف و تحلیل داده‌ها صورت گرفت در می‌یابد که تنوع و پیچیدگی جرائم وبزهکاری، تنوع رویکردهای مقابله وپیشگیری از جرم را ایجاب می کند. بنابراین در عمل نمی‌توان سازمان پلیسی را پیدا کرد که صرفاً و بطور خاص به یک رویکرد پیشگیری وابسته باشد وخود را از سایر رویکردها محروم کند. رویکردهای مختلف، هر یک کارایی خاص خود را دارند و در خصوص برخی از جرائم یا گروه خاصی از مجرمان اثر بخشی بالاتری دارند و طبعاً یک سازمان پلیس موفق در امر پیشگیری باید از مجموع این رویکردها کمال بهره برداری را به عمل آورد.