عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی و تأثیر آن بر امنیت مطالعه موردی شهرستان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

نظم و امنیت یکی از ملزومات زندگی اجتماعی است و افراد در این شرایط هنجارها، ارزشها، آداب و قوانین اجتماعی را فرا میگیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد میکنند. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قانون که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم میکند، تقریباً غیر ممکن است. ازطرفی بی‌قانونی نظم و امنیت هر جامعهای رابه شدت تهدید میکند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که عوامل فردی و اجتماعی قانون گریزی کدام است و این فرآیند چه تاثیری بر امنیت اجتماعی میگذارد؟ روش تحقبق پیمایشی و دادهها نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمعآوری گردید. جامعه آماری را شهروندن بالای 18 سال ساکن شهر سمنان تشکیل میدهند و نمونه گیری نیز به روش خوشهای چند مرحله‌ای انجام شد. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریات پیوند وسرمایه اجتماعی دورکیم و مرتن و نظریه بوم شناختی مکتب شیکاگو و نظریات جامعه شناختی حوزه امنیت طرح ریزی گردید. یافتههای پژوهش از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین سرمایه اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی با قانون گریزی حکایت دارد. همچنین مهاجران و افراد غیر بومی پیونداجتماعی پایینتری نسبت به اهالی بومی منطقه، با جامعه و دیگران دارند و از این رو قانونگریزی بیشتری در رفتارشان مشاهده میشود و در صورت ادامه این شرایط افراد قانونگریز به نوعی سرگشتگی و درماندگی مبتلا میشوند و قانونشکنی آگاهانه، عامدانه و اعتراضی در جامعه نمود پیدا خواهد کرد که و این آنومی و بیهنجاری جامعه را به سوی ناامنی پیش خواهد برد.

کلیدواژه‌ها