آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سبزوار

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

چکیده

مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از: اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو می شویم که بی تابعیت[1] می باشند یا بیش از یک تابعیت[2] دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول[3] بی تابعیتی در اثر تعارض منفی[4] تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت[5] تابعیت به وجود می اید.
حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر آنها و قوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است.1.Apatride


2.Dual nationality


3. Henri Batifol


4.Conflit negative


5.Conflit positive

کلیدواژه‌ها