شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر وقوع تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: جاده‌های استان سمنان)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر وقوع تصادفات جاده‌ای در استان سمنان به انجام رسیده است. پژوهش به دید هدف از نوع مطالعات کاربردی و از دید جمع آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل بعد از شناسایی شاخص‌های مؤثر بر وقوع تصادفات، از پرسشنامه محقق ساخته زوجی بهره برداری و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی چانگ ((2005)Y-Li-Chang)، نتایج مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که از میان چهار شاخه اصلی وسیله نقلیه با 3/72 درصد بیشترین تأثیر و جاده با 2 درصد کمترین تأثیر را در وقوع تصادفات جاده‌ای در استان سمنان را دارا می‌باشند. همچنین از میان 19 عامل زیر فرعی مؤثر، 7 عامل کمترین میزان تأثیر را دارد و عدم ایمنی خودروها بیشترین تأثیرگذاری را در وقوع تصادفات جاده‌ای در استان را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها