تأثیر مهاجران بر امنیت اجتماعی موردمطالعه: شهرستان سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه در نظر دارد به تأثیر مهاجران بر امنیت اجتماعی شهر سمنان بپردازد. با توجه به پژوهش‌های پیشین و بحث‌وجدل‌هایی که پیرامون تأثیر مهاجران بر مناطق مهاجرپذیر وجود داشته، این متغیر به‌عنوان متغیر تأثیرگذار بر روند حرکت اجتماع و تعیین شاخص‌های اجتماعی جوامع انتخاب شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری کارشناسان و متخصصان حوزه امنیت می‌باشد که تعداد 169 نفر از آن‌ها به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی برای تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های آماری مختلف تحلیل که حاکی از تأثیر بسزای مهاجران بر شاخص‌های امنیت اجتماعی است. در پایان نیز با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها