بررسی رابطه بین قشربندی، نابرابری اجتماعی و ارزش‌های خانواده

چکیده

خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که در روند نوسازی جوامع دچار تحول و دگرگونی می‌شود. متغیرها و مؤلفه‌های متعددی در این دگرگونی نهادی تأثیرگذارند که یکی از آن‌ها قشربندی و طبقات اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قشربندی اجتماعی بر ارزش‌های خانواده در شهر سمنان است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهر سمنان می‌باشد که تعداد 401 نفر از آن‌ها به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی و آزمون‌های آماری گویای تأیید فرضیه‌های تحقیق است. طبق یافته‌های تحقیق رابطه مستقیم بین سن، میزان درآمد و ارزش‌های خانواده؛ همچنین رابطه معکوس بین تحصیلات و ارزش‌های خانواده وجود دارد. از سوی دیگر پایبندی افراد متأهل و مردان به ارزش‌های خانواده بالاتر از زنان و مجردهاست. بنابراین اتخاذ تدابیر کلان کشوری در راستای ارتقاء توانمندی اقتصادی، تسهیل شرایط ازدواج و تحول اساسی در سیستم آموزشی و فرهنگی از جمله اقداماتی است که متولیان جامعه می‌توانند با تکیه‌بر آن‌ها برای حفظ ارزش‌های خانواده و تقویت آن در جامعه تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها