بررسی رابطه بین اعمال قانون و تصادفات درون شهری استان سمنان در سال 1395

چکیده

یکی از مؤثرترین راهکارها در کاهش تصادفات، تخلفات و افزایش ایمنی در رانندگی، شناســایی پارامترهای مؤثر بر تصادفات و اثرسنجی آن‌ها است. به نظر می‌رسد با توجه به آمار بالای تصادفات و اهمیت جان انسان‌ها و همچنین اثرات اقتصادی تصادفات، شناسایی عوامل مؤثر و اولویت‌بندی آن‌ها گره‌گشا باشد. این تحقیق به دنبال رابطه بین اعمال قانون و تصادفات درون شهری استان سمنان در سال 1395 می‌باشد. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش و ماهیت تحلیلی و توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد تصادفات صورت گرفته در داخل شهرهای استان سمنان و میزان اعمال قانون انجام شده در سال 1395 می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مجموع آمار تخلفات حادثه‌ساز اعمال قانون شده و تعداد تصادفات ثبت شده می‌باشد. در این مقاله آمار و اطلاعات ترافیکی از ستاد پلیس راهور استان سمنان اخذ گردیده که پس از بررسی و تجزیه تحلیل اطلاعات و مقایسه عملکرد پلیس راهور شهرستان‌های استان سمنان به این نتیجه دست یافته‌ایم که اعمال قانون تخلفات حادثه‌ساز نتیجه مستقیم و معکوس در کاهش تصادفات درون شهری داشته است که به صورت انفرادی آمار عملکرد هر شهرستان با تعداد تصادفات به وقوع پیوسته در جداول مجزا بررسی و نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها