تأثیر عناصر اقلیمی و توپوگرافی در بروز تصادفات جاده‌ای درراه‌های روستایی شهرستان مهدی‌شهر

چکیده

تصادفات جاده‌ای یکی از معضلات اصلی در کشور می‌باشد و هرروز بر آمار تلفات ناشی از آن افزوده می‌شود. متأسفانه در کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه ایران به دلیل عدم توجه به عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای ازجمله پدیده‌های اقلیمی باعث شده است که خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای بسیار بالا باشد این پژوهش نیز به جهت اهمیت تصادفات جاده‌ای و تأثیرگذاری پدیده‌های اقلیمی و توپوگرافی در سوانح رانندگی به بررسی ارتباط بین تصادفات و شرایط جوی دریکی از محورهای مهم استآن‌هم ازنظر ترافیک و هم ازنظر موقعیت یعنی راه‌های شهرستان مهدی‌شهر پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از ویژگی‌های اقلیمی شهرستان نقاط مخاطره‌آمیز جاده‌ای در شرایط نامساعد جوی مشخص گردید در بررسی تأثیر مبانی توپوگرافی درشدت تصادفات متأثر از عناصر اقلیمی، به بررسی تصادفات حادث‌شده در شرایط نامساعد جوی و شرایط توپوگرافی محل تصادف پرداخته‌شده است. در پایان مشخص گردید که تصادف‌های حادث‌شده در طول دوره آماری در شرایط نامساعد جوی ارتباط مستقیم با توپوگرافی منطقه موردمطالعه داشته و این عامل به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده می‌تواند مورد اهمیت برنامه ریزان به جهت اصلاح مناطق حادثه‌خیز و قرار دادن علائم هشداردهنده به جهت کاهش تصادفات رخ‌داده به‌واسطه این عامل موردبررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها