نقش مهاجرت در بی‌سازمانی اجتماعی در محله‌های سمنان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط مهاجرت و بی‌سازمانی اجتماعی در سمنان با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه در نظر دارد به تأثیر ورود مهاجران بر سازمان اجتماعی محلات شهری بپردازد. با توجه به پژوهش‌های پیشین و بحث‌وجدل‌هایی که پیرامون تأثیر مهاجران بر مناطق مهاجرپذیر وجود داشته، این متغیر به‌عنوان متغیر تأثیرگذار بر روند حرکت اجتماع و تعیین شاخص‌های اجتماعی جوامع انتخاب‌شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهر سمنان می‌باشد که تعداد 150 نفر از آن‌ها به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای برای تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب‌شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های پارامتری و نا پارامتری مختلف حاکی از وجود بی‌سازمانی در اغلب مناطق شهر و همچنین رابطه مستقیم بین مهاجرت و بی‌سازمانی ‌اجتماعی است. در پایان نیز پیشنهادهایی در راستای کاهش بی‌سازمانی ‌اجتماعی در محله‌ها ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها