عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به مواد مخدر(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سمنان)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سمنان پرداخته است. بدین منظور تعداد 100 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سمنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. با توجه به هدف و موضوع، روش پژوهش حاضر زمینه‌یابی انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات لازم در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که توسط دانشجویان تکمیل گردید. روش تجزیه‌وتحلیل این پژوهش از طریق آمار توصیفی، جدول فراوانی، نمودار و آمار استنباطی:x2 می‌باشد. در تحلیل داده‌های تحقیق تمامی فرضیه‌ها مورد تأیید قرار گرفت. به‌بیان‌دیگر با توجه به اینکه خی‌دو محاسبه‌شده در همه فرضیات بزرگ‌تر از خی‌دو جدول به دست آمد، فرضیات صفر رد و فرضیات خلاف مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها