بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت‌های آن با کشورهای آرژانتین و آمریکا و ژاپن

چکیده

تاکنون در مورد سبک‌های رهبری و مدیریت ژاپنی به‌عنوان بخشی از فنون نوآوری در دنیا زیاد بحث شده است. مع‌هذا، جنبه‌های دیگری نیز از این فرآیند رهبری ژاپنی وجود دارد. در این مقاله با بررسی و بازنگری ادبیات تحقیق، جنبه‌های متفاوت از رفتار رهبری ژاپنی که کمتر مورد تأکید قرارگرفته به تصویر کشیده شده است: تجسم گرایی یا ذهنیت گرایی (TATEMAE) در برابر واقع‌گرایی (HONNE) و فشار برای ایجاد هماهنگی و توازن و کاربرد یا کوزا (مافیای ژاپنی= YAKUZA) حلقه‌های کنترل کیفیت تصمیم‌گیری، ارتقاء مبتنی بر ارشدیت، تحرک و جابجایی محدود درون‌سازمانی، بازنشستگی اجباری، استفاده از کارکنان موقت و پاره‌وقت و تبعیض قائل شدن علیه زنان، نمونه‌هایی از این رفتارها هستند.

کلیدواژه‌ها