جرائم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی

چکیده

کار تحقیقی حاضر با عنوان جرائم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای‌ مجازی باهدف ‌توصیف ‌جرایم و ارائه راهکار در مورد جرائمی ‌که در فضای مجازی رخ می‌دهد و امنیت اخلاقی افراد جامعه را تهدید می‌کند با روش توصیفی انجام داده شد. توصیف و فراوانی هرکدام از متغیرهای تحقیق گرفته شد و طبق نتایج به‌دست‌آمده اکثر پاسخ‌دهندگان موافق بودند که عدم اعتقادات دینی، داشتن فیلم‌های مستهجن، دوستی با جنس مخالف در فضای مجازی، بیکاری و اوقات فراغت ورود به ایمیل افراد دیگر بدون اجازه جرم و تهدیدی علیه امنیت افراد در جامعه است و برای جلوگیری از چنین مواردی راهکارهایی برگرفته از کار تحقیقی ارائه ‌شد.

کلیدواژه‌ها