اینترپل و نقش آن در مقابله با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی با رویکرد مبارزه با قاچاق مواد مخدر

چکیده

قاچاق بین المللی مواد مخدر، دیر زمانی است که در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای تولیدکننده آن با اهداف اقتصادی- سیاسی و غیره. چه به‌صورت سنتی (کشت خشخاش) و چه صنعتی (در لابراتوارهای شیمیائی) فعال و رو به افزایش می‌باشد. همچنین مصرف گسترده مواد مخدر و معضلات مربوط به آن اکثر نقاط جهان را تحت تأثیر قرار داده و در برخی مناطق خاص رو به افزایش است، لذا ازاین‌رو، در چنین دهکده‌ای به تهدیدهای ناشی از سازمان‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر، باید پاسخی معقول و درخور آن داده شود. پاسخی که جامع سیاست‌ها و راه‌کارهایی باشد که هم‌زمان به کلیه ابعاد معضل مواد مخدر پرداخته و در مرحله اجرا، مشارکت و مساعدت فعال همه نهادهای ذی‌ربط را جلب و جذب نماید. قاچاق مواد مخدر از مهم‌ترین جرائم سازمان‌یافته فراملی بوده چراکه ارتکاب جنایات سازمان‌یافته بین‌المللی بزرگ‌ترین معضلی است که در قرن بیست‌و‌یکم جامعه جهانی و کل بشریت را تهدید می‌کند و ضرورت همکاری و عزم جهانی برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با آن را تبیین می‌کنند لذا از این منظر، تشکیل و فعالیت سازمان بین‌المللی پلیس جنائی (اینترپل) از برجسته‌ترین گام‌های جامعه بین‌المللی در اوایل قرن بیستم در راستای مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی ازجمله قاچاق مواد مخدر که مادر و مولد دیگر جرایم می‌باشد بوده است. اهداف و وظائف اینترپل باتوجه به ساختار و جایگاه آن در عرصه‌های مختلف ازجمله نظام حقوقی بین‌المللی و راه‌کارهای اجرائی آن در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی به‌ویژه قاچاق مواد مخدر، اهتمام و توجهی ویژه را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها