سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق و تجارت مشروبات الکلی

چکیده

در این مقاله از میان مصادیق گوناگون قاچاق کالا، قاچاق مشروبات الکلی که یکی از مهمترین و خطرناک‌ترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور بوده و از طرف دشمنان به عنوان حربه‌ای امنیتی و اجتماعی به کار می‌رود مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بررسی پدیده قاچاق مشروبات الکلی عوامل و زمینه‌های متعددی دخالت دارند که در تبیین و بکارگیری یک سیاست جنایی موثر، مطالعه و شناسایی تمام این عوامل می‌تواند راهگشا باشد. در واقع نه تنها در مرحله سیاست‌گذاری نیاز به یک رویکرد چندوجهی با تمرکز بر تمام ابعاد موضوع وجود دارد بلکه در مرحله اجرایی نیز رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم با بکارگیری تمام ابزارهای موجود راهکاری موثر قلمداد می‌گردد.
در خصوص قاچاق کالا به مفهوم عام و قاچاق مشروبات الکلی در مفهوم خاص باید توجه داشت که اگر چه تصویب قوانین مشدد می‌تواند یکی از عوامل بازدارندگی در ارتکاب جرایم به شمار آید، ولی همچنان که امروزه در علم جرم‌شناسی به اثبات رسیده نادیده گرفتن عوامل بسترساز ارتکاب جرم و پررنگ نشان دادن افزایش هزینه‌های ریسک در قالب قوانین به تنهایی نمی‌تواند نقش خود را در بازدارندگی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها