مهاجرت و سرمایه اجتماعی؛ پیمایشی در شهر سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهاجرت بر سرمایه اجتماعی شهروندان سمنانی با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه در نظر دارد به تأثیر ورود مهاجران بر سرمایه اجتماعی بپردازد. ضمن اینکه این روند بر اساس سال‌های اقامت شهروندان نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. با توجه به پژوهش‌های پیشین و بحث ‌و جدل‌هایی که پیرامون تأثیر مهاجران بر مناطق مهاجرپذیر وجود داشته، این متغیر به‌ عنوان متغیر تأثیرگذار بر روند حرکت اجتماع و تعیین شاخص های اجتماعی جوامع انتخاب شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهر سمنان می‌باشد که تعداد 150 نفر از آن ها به‌صورت نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله‌ای برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شده اند. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری مختلف حاکی از رابطه مستقیم بین مهاجرت و سرمایه اجتماعی است. همچنین مشخص شد سال‌های اقامت شهروندان نیز با متغیر سرمایه اجتماعی رابطه‌ای مستقیم و قوی دارد و هرچه افراد بیشتر در شهر میزبان سکونت داشته باشند، سرمایه اجتماعی بالاتری به دست خواهند آورد. در پایان نیز پیشنهاد‌هایی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان به‌ویژه مهاجران ارائه‌ شده است.

کلیدواژه‌ها