مفهوم و ماهیت حرز با رویکردی به سرقت­های اینترنتی

نویسندگان

استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

زمینه: پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای سایبری در جهان امروز دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جهان بشری بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه­ای می­باشد. این جرائم بر خلاف ظاهر آرام و بدون خون­ریزی بسیار خطرناک بوده و مسبب جرایم بی­شماری از جمله قتل و سرقت و... در سراسر جهان می­شود. این جرائم همواره توسط گروهی از افراد متخصص به علم رایانه انجام می شود.
یافته­ها: در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم ‌رایانه‌ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. یکی از جرایم مهم حوزه مذکور، سرقت اینترنتی است. در تمامی ادیان و جوامع سرقت، امری نامشروع بوده و مورد مجازات و کیفر شدید قرار می­گرفته است. سرقت همچون سایر جرایم با تحول و تغییر و پیشرفت جوامع بشری تحول یافته و از صورت ابتدایی و ساده­ی خود به شکلی بسیار پیچیده درآمده است.
نتیجه­ گیری: ماهیت جرم­های کامپیوتری به مسئله ای پیچیده مبدل شده که در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم سرقت و حرز مورد توجه قرار گرفته و سپس مفهوم حرز در بستر جرایم رایانه ای با توجه به تعاریف انجام شده مورد بررسی قرار گیرد و امکان یا عدم هتک حدّی در مورد حرزهای اینترنتی به بوته بحث گذاشته می شود.

کلیدواژه‌ها