نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه­ای و نقش آن در قانون­گرایی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

چکیده

زمینه: نظارت الکترونیکی با هدف کاهش هزینه­های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزایش بهره­وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال سازوکارهای مناسب و کارآمد است. «نظارت الکترونیک» یکی از مفاهیم جدید مدیریتی و اصول قانون­گرایی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است.
روش تحقیق: این مقاله، پژوهشی کتابخانه­ای و مطالعاتی می­باشد که با استفاده از منابع موجود به بررسی وضعیت و ضرورت نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه­ای و قانون­گرایی پرداخته است.
یافته­ها: یکی از مشکلات اساسی امر نظارت در ایران، تعدد سازمان­های نظارتی، استفاده از سیستم­ها و روش­های قدیمی و سنتی نظارتی و کشف جرایم می­باشد. اجرای نظارت الکترونیک می­تواند ابزاری مناسب و نظام­مند برای پیشگیری، کشف و شناسایی جرایم رایانه­ای در راستای تحقق دولت الکترونیک باشد.
نتیجه­گیری: در صورت استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی می­توانند به پیشگیری و کشف سریع و دقیق جرایم بپردازند که این امر موجب ارتقاء قانون­گرایی و قانون­مندی در جامعه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها