مبنای حقوقی مسئولیت خاص دارنده اتومبیل و عوامل رافع آن

نویسنده

چکیده

نظر به نقش اساسی اتومبیل که امروزه در زندگی کنونی غالب افراد رسوخ کرده و آمار رو به رشد حوادث رانندگی و در پی آن زیان‌های مالی و بدنی ناشی از آنها، یکی از مباحث مهم مسئولیت به شمار می‌آید. لذا بر همین اساس قانون‌گذار در کشورهای مختلف به وضع و تصویب قوانین خاص در خصوص تبیین مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی با اهداف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و سهولت و سرعت در جبران خسارت‌های مالی و زیان‌های قربانیان اینگونه حوادث همت می‌گمارد هر چند وضع اینگونه قوانین در عمل با مشکلاتی روبرو است. از جمله در کشور ما ایران که علیرغم تصویب قوانین جدید بعضا ضمن وجود نوآوری‌هایی که مشاهده می‌شود نواقصی هم به چشم می‌خورد که تسریع و تسهیل در جبران خسارت‌های مالی و بدنی را با کندی روبرو می‌سازد.
با تصویب قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 در مقایسه با قانون پیشین که پس از گذشت 40 سال تغییر کرد، گام‌های مهم و اساسی در حوزه بیمه مسئولیت مدنی با توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی برداشته شد که تحولات فراوانی را با توجه به توسعه حمایت از صنعت بیمه، قضا زدایی و تسهیل فرایند جبران خسارت را رقم زده است.

کلیدواژه‌ها