نویسنده = افشین عباسپور
تعداد مقالات: 2
1. شناسائی محورهای حادثه خیز و ریشه یابی علل جاده ای وانسانی سوانح رانندگی بزرگراه 44 در محدوده استان سمنان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 78-110

افشین عباسپور؛ تقی کبیری؛ سروش صفاخواه؛ . سعیدی؛ علی جهان


2. تحلیل عوامل وقوع سوانح رانندگی در محورهای اصلی استان سمنان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 83-105

علی جهان؛ افشین عباسپور؛ سروش صفاخواه؛ تقی کبیری