نویسنده = سعید شیخ
تعداد مقالات: 2
1. مسؤلیّت کیفری اطفال در گذر تاریخ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 140-157

سهیل ذوالفقاری؛ سعید شیخ


2. بررسی مبانی قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 81-104

سعید شیخ؛ سهیل ذوالفقاری