نویسنده = طاهره میرساردو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اجتماعی موثر در وقوع نزاع دسته جمعی در شاهرود

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 7-30

طاهره میرساردو؛ علیرضا مرتضیی


2. منابع قدرت و خشونت خانگی علیه زنان (مورد مطالعه: شهر سمنان)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 61-90

سروش فتحی؛ طاهره میرساردو؛ الهه پهلوان